,,PETARDELE” din procedurile de achiziție ale CNAIR – Episodul V.O. BUFTEA

În același context sumbru, conturat de către Ministerul Transporturilor, context în care DOAR ANTREPRENORII – OFERTANȚI sunt responsabili de întârzierile create în derularea procedurilor de achiziție publică, prezentăm și un alt episod al achizițiilor publice implementate de CNAIR -Varianta de Ocolire BUFTEA.

Înainte de a trece mai departe, pentru că trebuie să scoatem în evidență această atitudine permanentă a CNAIR prin care nu își reproșează niciodată nimic, tot timpul responsabilitatea fiind a altora. Amintim aici și cazul Siguranței Circulației.

Așa cum am mai spus și în alte articole atitudinea CNAIR este: Accidentele se produc doar din cauza conducătorilor auto și niciodată din responsabilitatea explicită a administratorului drumurilor.

 În acest sens, CNAIR implementează măsuri de siguranță rutieră concretizate de fapt într-o singură soluție ,,complexă”: montarea de PARAPETE!

 Această strategie este văzuta într-un context mai degrabă lipsit de rațiune, respectiv cel prin care administratorul CNAIR își dorește să protejeze utilizatorii prin măsuri care să îi ferească pe șoferi de ei înșiși, fiind considerați ca predispuși la acte ,,suicidare”…restul ecuației fiind perfect. El, administratorul este perfect.

În acest context ”limitat”, probabil că Viziunea Zero Accidente, care populează  un PNRR găunos, va fi reprezentată de sintagma: Mai bine stați acasă! Nu mergeți cu mașinile că o să faceți accidente și ne stricați Vizunea Zero Accidente. Nu mai utilizați autoturismele ca să nu mai fie accidente!

Dar să revenim la procedura noastră de achiziție pentru V.O. (Varianta Ocolitoare) Buftea. Administratorul Perfect emite o serie de clarificări la fel de ,,perfecte”. Numai că, prin aceste clarificări (răspunsuri la solicitări de clarificări ale Ofertanților) CNAIR reușește să se pună pe contrasens cu:

 1. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE;
 1. Cu AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ emis pentru VO ( Buftea. Deși se pare că am abordat Viziunea Zero Accidente, totuși Administratorul Perfect consideră că NU TREBUIE SĂ ȚINĂ CONT DE RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANȚĂ A CIRCULAȚIEI, Raport solicitat de către CNAIR prin alte instituții publice și anume Autorității Rutiere Române;
 1. CU PROPRIILE SALE CERINȚE IMPERATIVE DIN PROPRIILE SALE CERINȚE ALE BENFICIARULUI, DOCUMENTE CARE FAC PARTE DIN DOCUMENTAȚIA PUSĂ LA DISPOZIȚIE OFERTANȚILOR ÎN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE;
 1. Și chiar cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). RISCUL ASUMAT DE CNAIR PRIN CONTINUAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE FĂRĂ SĂ ȚINĂ CONT DE AVIZUL CONDIȚIONAT AL ANAP ESTE MARE ȘI CU URMĂTOAREA CONSECINȚĂ POSIBILĂ: ANULAREA PROCEDURII.

O sa prezentăm pe scurt cele de mai sus, dar ținem să precizăm că de această dată a fost nevoie să accesăm sistemul de achiziții online, deoarece CNAIR nu a mai transparenți, ca în alte dăți, pe propriul site, solicitările de clarificari și răspunsurile la clarificări.

Încă de la prima vedere, asupra acestei procedurii de achiziție deja bântuie un aviz condiționat al ANAP, aviz necondiționat acordat răspunsului transmis de CNAIR la solicitarile de clarificări ale Ofertantilor.

În acest Aviz Condiționat regăsim expresiile:

 • Răspunsurile nu respectă prevederile legale incidente;
 • Răspunsul nu este clar și complet, autoritatea contractantă făcând trimitere doar la clauze contractuale, fără a prezenta informații certe care să edifice operatorii economici interesați de procedura de achiziție;
 • Nu s-a răspuns la clarificare;
 • Răspunsul este incomplet;
 • Răspunsul nu este edificator pentru operatorii economici interesați de procedura de achiziție;
 • … etc. Documentul poate fi consultat: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134224 . Conform E-LICITATIE Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit.

Așadar, spre suprinderea doar a unora (puțini credem), Administratorul Perfect nu este chiar așa perfect prin însuși afirmațiile transmise de ANAP – Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Scurte date despre ANAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) s-a înființat prin O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

ANAP are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Mai departe, vă vom detalia încălcările săvârșite de compartimentele din CNAIR ce se ocupă de achizițiile publice:

 1. Legislația în vigoare.

Pentru un drum cu patru benzi și separator de sensuri legislația în vigoare precizează:

NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor

EMITENT  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

,,Capitolul I Generalități

1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor publice se realizează pe baza principiilor generale prevăzute în prezentele norme tehnice. La proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor publice se va ține seama de funcționalitatea pe care o au în rețeaua rutieră, de clasa tehnică, de utilizarea rațională a terenurilor, conservarea și protejarea mediului înconjurător, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, precum și de necesitatea desfășurării circulației în condiții de siguranță și confort.”

Așadar, pentru Drumuri cu 4 benzi de circulație si separator de sensuri, lățimea platformei este de 21 de metri.

În clarificările sale, CNAIR solicită însă o platformă de 19,5 metri pentru VO Buftea!

 1. Auditul de siguranță a circulației.

În Auditul de siguranță a circulației pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă se specifică următoarele:

Totodată, Auditorul încadrează VO BUFTEA ca drum cu patru benzi și separator de sensuri, cu platforma de 21 de m.

De asemenea, Auditorul recomandă (și prin Legea 265/2008 se impune) un profil transversal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv platforma de 21 de metri.

În clarificările sale, CNAIR solicită însă o platforma de 19,5 metri pentru VO Buftea!

 1. Cerințele Beneficiarului

În conformitate cu prevederile cap. 5 “Caracteristicile imperative ale lucrărilor” din Cerințele Beneficiarului, platforma trebuie să fie de 21,00 metri.

Sursa: http://eachizitii.cnadnr.ro/#

În clarificările sale, CNAIR solicită însă o platformă de 19,5 metri pentru VO Buftea!

 1. Riscul asumat de CNAIR

În avizul condiționat al ANAP se precizează:

,,Conform prevederilor art.16 din OUG nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă are obiecții cu privire la constatările şi/sau măsurile de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activităţii de control ex ante asupra prezentului răspuns consolidat, poate demara procedura de conciliere. Soluționarea cererii de conciliere este condiționată de nepublicarea prezentului răspuns consolidat. In cazul in care autoritatea/entitatea contractanta decide publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări fara a remedia abaterile constatate de ANAP prin prezentul aviz conform condiționat, devin incidente prevederile art. 14 alin. (8) coroborat cu art. 25 din OUG nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare.”

Sursa: SEAP (e-licitatie.ro)

Ce spune legislația invocată în Avizul Condiționat al ANAP:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

,,Articolul 14

(1) Constatările rezultate din activitatea de control ex ante și măsurile dispuse de ANAP fac obiectul unui aviz conform, care poate fi:

 • necondiționat, atunci când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare; sau

b) condiționat, atunci când se constată că există abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare.

….

(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform final condiționat, iar autoritatea contractantă a finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile grave de la legislația aplicabilă constatate de ANAP, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanța de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reținute de ANAP prin respectivul aviz conform final condiționat; prevederile cap. VI secțiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

…”

,,Articolul 25

 • ANAP are obligația de a solicita în instanță, în termen de 3 luni de la data luării la cunoștință a semnării contractului, constatarea nulității absolute a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în cadrul căreia ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislația aplicabilă constatate de ANAP; ANAP are calitate procesuală activă în litigiile privind constatarea nulității absolute a acestor contracte.
 • În cazul în care Consiliul sau instanța de judecată competentă s-a pronunțat în mod definitiv în legătură cu acte ale autorității contractante care au făcut obiectul unui aviz conform condiționat al ANAP, iar din deciziile pronunțate rezultă invalidarea în tot a constatărilor din avizul conform condiționat respectiv, ANAP nu va ataca în instanță contractul încheiat în cadrul procedurii de atribuire ce a făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanței de judecată, acesta nefiind lovit de nulitate absolută pe motivul prevăzut la art. 14 alin. (8).”

Având în vedere toate cele de mai menționate mai sus, constatăm faptul că există, încă de pe acum, o probabilitate foarte mare ca această procedură de achiziție să se anuleze, precedente există.

 1. Care este atitudinea CNAIR, dupa toate cele enumerate mai sus?

Atitudinea responsabililor din compartimentului de achiziții al CNAIR este următoarea :

 • ACEȘTIA NU CLARIFICĂ, DOAR SOLICITĂ ȘI DOAR LA CINE TREBUIE;
 • RESPECTIVII NU ȘTIU CE VOR, DAR VOR ȘI O FAC ÎNCĂLCÂND BRUTAL LEGI ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE;

Trecând cu o ușurintă care sperie, peste toate cele de mai sus, CNAIR și-a menținut data de depunere a ofertelor, iar rezultatul celor menționate mai sus a fost următorul: S-A DEPUS O SINGURĂ OFERTĂ!!! S-A PREZENTAT UN SINGUR OFERTANT!!!

Rămân totuși niște întrebări:

 • După cum am sesizat și mai sus, există un număr foarte mare de clarificări – aproximativ 227. Cine a trimis aceste clarificări? Unicul OFERTANT?
 • Ce s-a întâmplat cu firmele din Turcia, care umpleau panoplia participanților la toate celelalte proceduri de achiziție publică derulate de CNAIR?
 • Cu toate că ANAP precizează, ca răspuns la solicitările ofertanților, către CNAIR, ca:
 • ,,Răspunsurile nu respectă prevederile legale incidente;
 • Răspunsul nu este clar și complet, autoritatea contractantă făcând trimitere doar la clauze contractuale, fără a prezenta informații certe care să edifice operatorii economici interesați de procedura de achiziție;
 • Nu s-a răspuns la clarificare;
 • Răspunsul este incomplet;
 • Răspunsul nu este edificator pentru operatorii economici interesați de procedura de achiziție”
 • …etc
 •  

Dintre toți posibilii Ofertanți, UNUL SINGUR A REUȘIT TOTUȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CE VREA CNAIR?!

DIN PĂCATE, TRAGEDIA ESTE CĂ OFERTANTUL UNIC, CÂȘTIGĂTOR DE FACTO (fiind singurul intrat în cursă) ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI A LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE (FĂRĂ SĂ MAI LUĂM ÎN CALCUL FAPTUL CĂ ANAP VA SOLICITA, OBLIGATĂ CONFORM LEGII, ANULAREA CONTRACTULUI DUPĂ SEMNARE), PENTRU CĂ:

 1. Autoritatea Contractantă, prin răspunsurile date la clarificări, conduce la situația în care ofertantul unic va fi pus în situația în care, ulterior semnării contractului, să se confrunte cu o creștere a volumului de lucrări (respectiv execuția corectă și legală a platformei cu o lățime de 21 m și nu de 19,5 m), pentru că altfel Proiectul Tehnic nu va putea fi aprobat de Verificatorul de Proiecte!

Practic, prin răspunsurile date la clarificări, Autoritatea Contractantă impune Ofertanților, în mod artificial și NELEGAL, subdimensionarea Ofertelor Finanicare! De unde probabil și apariția unicului Ofertant, unic ofertant care va face claim-uri (deja angajat poate)…etc.

Istoria se repetă și se tot repetă, din păcate din ce în ce mai brutal, de fiecare dată, în procedurile lansate de compartimentul de achiziții din CNAIR.

Exemplificare: Avem din ce în ce mai multe proceduri de licitație cu ofertant unic. Tot în Raportul Auditului de Siguranță a Circulației se precizează că Documentația tehnică va fi verificată și însușită de un Verificator de Proiecte.

Ne întrebăm, totuși, cum va verifica și cum își va înșusi un Verificator de proiecte o Documentație tehnică  neconformă cu normele tehnice în vigoare?!

 1. În conformitate cu prevederile legale (legea 265/2008) CNAIR este obligată prin lege să implementeze recomandările din Auditul de Siguranță a circulației, respectiv platforma de 21 de m și nu cea de 19, 5 m….ȘI NU O FACE!
 1. Auditul de Siguranță Rutieră, aferent următoarei faze de proiectare va constata nerespectarea Auditului de Siguranță anterior.  În acel moment va apărea un mare blocaj și o imposibilitate de derulare a contractului fără revenirea la platforma de 21 de m.

LEGEA nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, se precizează:

,,Capitolul III

Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră periodice/specific

Articolul 10

[…](3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2:

a) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;

b) proiect tehnic și detalii de execuție;

c) anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public;

d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(4) În cazul identificării unor deficiențe, pentru remedierea acestora, raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranță rutieră conține un set de măsuri de remediere. […]

Articolul 14

(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (4), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, poate contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor măsurilor de remediere, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.[…]

Constatăm astfel că Autoritatea Contractantă trebuia să remedieze problemele constatate în Auditul de Siguranță înainte de finalizarea stadiului supus auditării, respectiv Studiu de Fezabilitate și nu să le ignore.

Deși Cerintele Imperative remediază și respectă Auditul de Siguranță Rutieră, totuși clarificările ulterioare modifică aceste Cerințe și se pune pe contrasens cu Auditul de Siguranță Rutieră, pe cale de consecință în contradictie cu legislația.

Mai sunt și alte aspecte, dar ne-am oprit la cele mai păguboase!

Dar rămâne întrebarea: Cum o să ajungem noi să reducem numărul de victime din accidentele rutiere, dacă CNAIR refuză să implementeze Auditurile de Siguranță Rutieră, al căror scop este scăderea numărului de accidente rutiere?

IMPORTANT! Preluarea textelor (integrală sau parțială) și/sau fotografiilor din acest articol se poate face numai cu acordul scris al autorului, fiind proprietate intelectuală. Acesta este un site cu caracter informativ. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor. Pentru preluare, contactați-ne pe mail.

Pe aceeasi tema

Back to top button