Putem face PROIECTARE ȘI SAFETY MANAGEMENT prin Ordin de Ministru și nu prin decizii ale specialiștilor?

ORDINUL 26/2020 pare să fie făcut în grabă, ceea ce indică cunoașterea deficitară a domeniului rutier. Se impune întrebarea: ”Putem face PROIECTARE ȘI SAFETY MANAGEMENT prin Ordin de Ministru și nu prin specialiști?

Graba unor decidenți politici din dorința de “face ceva” rapid și cu impact la public, fără a consulta organismele de specialitate, poate genera mai târziu grave probleme, care se vor reflecta în numarul mare de accidente rutiere. 

Trebuiau obligatoriu consultați Proiectanții, cei care își asumă responsabilitatea prin proiectul propriu-zis și Autoritatea Rutieră Română (ARR) – singurul organism de certificare din acest domeniu.

Să trecem în revistă mai multe aspecte tehnice și legale.

ORDINUL 26/2020 publicat pe 07.01.2021, pentru modificarea Anexei nr. 1 la normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, abrobate prin Ordinului ministrului transporturilor nr. 1296/2017, ne introduce într-o situație de imposibilitate de aplicare reală a modificărilor în cadrul Proiectelor.

Din dorinta de ,,a face ceva” și de ,,a fi diferit” nu poate rezulta ceva SĂNĂTOS.

De ce nu poate fi SĂNĂTOS?

  1. Aceste modificări din ANEXA 1 (ale unui Ordin 1296/2017) nu pot fi implementate de Prestatorii de Servicii de Proiectare.

În Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate (și în vigoare) prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017 se precizează:

Capitolul I Generalități

,,1.2. Proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor publice se realizează pe baza principiilor generale prevăzute în prezentele norme tehnice.”

Capitolul V Dispoziții finale

,,5.1. Prezentele norme tehnice se completează cu prevederile din reglementările în vigoare, aferente fiecărei categorii de lucrări care intră în componența drumului public.”

Având în vedere cele de mai sus, respectiv principiile generale de proiectare ale normelor tehnice precum și completarea cu reglementările tehnice în vigoare, observăm că de fapt urmează să se aplice aceleași normative ca și până acum, respectiv PD 162 – Normativ Privind Proiectarea Autostrăzilor Extraurbane.

În cadrul acestui Normativ (Reglementare tehnică în vigoare), care completează normele tehnice (Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017 modificat prin Ordinul 26/2020) modificarea pe care o dorește Ministerul Transporturilor nu apare și nu poate fi, pe cale de consecință, aplicată efectiv la implementare.

Prestatorii de servicii de proiectare, respectiv Proiectanții, prin Legea 10 privind Calitatea în Constructii au următoarele OBLIGATII!:

,,CAPITOLUL III Obligaţii şi răspunderi”

,,SECŢIUNEA a 2-a Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor”

,,Art. 23. – Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;”

Proiectantul este obligat să respecte reglementările tehnice în vigoare

Proiectantul este obligat sa respecte reglementările tehnice în vigoare! RESPECTIV PD 162 – Normativ privind Proiectarea Autostrăzilor Extraurbane.

Și dacă toate acestea nu sunt suficiente, când se ajunge la Proiectul tehnic de execuție Verificatorul de Proiecte va verifica Proiectul Tehnic de Execuție, tot în baza reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv tot în baza Normativului PD 162 – Normativ Privind Proiectarea Autostrăzilor Extraurbane și tot fără respectarea modificărilor Ordinului 26/2020.

Astfel, Hotărârea nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor indică:

,,Art. 1 Se aprobă Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

,,Art. 9 Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

  • datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;
  • modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare.”
  • Aceste modificări din ANEXA 1 NU sunt susținute nici prin studii, nici prin argumente și nici prin Autoritatea Rutieră Română (ARR).

De ce menționam ARR (Autoritatea Rutieră Română)?

În primul rând, orice modificări de elemente ale profilului transversal ale unui drum (ce să mai spunem de o autostradă) presupun aspecte care țin de siguranța circulației. Mai exact, trebuie să se răspundă la întrebarea: Care sunt consecințele posibile în raport cu Siguranța Circulației, după implementarea în situ a modificărilor?

Ei bine la această întrebare nu poate răspunde decât ARR-ul pentru că, în conformitate cu Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 ((**republicată**) (*actualizatã*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructură rutieră EMITENT: Parlamentul PUBLICAT în: Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012), el este singurul care poate face astfel de analize privind siguranța rutieră.

Prezentăm mai jos extrase din Lege:

,,ART. 20

(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este singura instituţie competentă să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră şi să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.

Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

(2) În domeniul activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

(…)

,, g) fundamentează şi elaborează proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;”

Prin urmare, observăm cu certitudine faptul că, aceaste modificari de norme pe aspecte de siguranță a circulației trebuiau să fie fundamentate și elaborate de Autoritatea Rutieră Româna și nu de un ministru al transporturilor pur și simplu.

În încheiere, dincolo de faptul că aceste modificări nu pot fi implementate, se pune poate cea mai importantă problemă. Este Ordinul de ministru al transporturilor legal?

În contextul în care, în partea de început a Ordinului 26/2020 se precizează: ,,Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,în temeiul prevederilor art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:”,  este o certitudine faptul că Ordinul de ministru nu a avut în vedere Legea 265/2008 și nici o fundamentare din partea Autorității Rutiere Române (singura autoritate care se putea exprima pe impactul de siguranță rutieră la implementare).

Având în vedere cele de mai sus, consideram că, cu siguranță, prevederile legii 265/2008, lege aplicabilă, NU SUNT RESPECTATE!.

IMPORTANT! Preluarea textelor (integrală sau parțială) și/sau fotografiilor din acest articol se poate face numai cu acordul scris al autorului, fiind proprietate intelectuală. Acesta este un site cu caracter informativ. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor. Pentru preluare, contactați-ne pe mail.

Pe aceeasi tema

Back to top button